Odd Thunes style=

Odd Thunes

Styreleder
John B Johnsen style=

John B Johnsen

Nestleder
Lilly Kristine Berland style=

Lilly Kristine Berland

Sekretær
Trond Ivar Moen style=

Trond Ivar Moen

Kasserer
Ingeborg Dale style=

Ingeborg Dale

Styremedlem
Grete Brekka style=

Grete Brekka

Varamedlem
Anne Ma Nyerrød style=

Anne Ma Nyerrød

Varamedlem
Anders Aaberg style=

Anders Aaberg

Varamedlem